Kungsgatan 18

Karlshamn Centrum Karlshamn - Blekinge län